Renovant logo

Algemene Verkoopsvoorwarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste in strijd zijn met de eerste. 
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Onze offertes zijn maximaal 1 maand geldig. 
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. 
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. 
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. 
 6. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum. 
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald. 
 8. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende verzending van de aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 
 9. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, met een minimum van 50€. 
 10. Wanneer de schuld onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht. 
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voorvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen.